איגרות חוב מיועדות
איגרות חוב המונפקות על ידי הממשלה בריבית קבועה ואינן נסחרות בבורסה. הריבית הקבועה משמשת כתשואה מובטחת לרוכשים. איגרות אלה הונפקו בעבר לכל מכשירי ההשקעה לטווח ארוך והנפקתן לחברות הביטוח הופסקה ב1990. כיום רק החוסכים בקרנות פנסיה נהנים מאיגרות אלה.