עמוד הבית עלינו תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש לאתר “עמיתים לזכויות”

 • אתר זה מופעל במסגרת תכנית “עמיתים לזכויות” של החברה למתנ”סים מרכזים קהילתיים בישראל בע”מ (חל”צ) (להלן: “החברה”) בשיתוף עם משרד הבריאות (יחד להלן ייקראו “המפעיל”).
 • אתר זה נועד לסייע למתמודדי נפש ובני משפחותיהם בהיבט של הנגשה מותאמת של מידע הנוגע למימוש ומיצוי הזכויות להן הם זכאים ע”פ חוק.
 • המפעיל מתיר לצפות בחומר הנכלל באתר זה ולשמור אותו לצרכים אישיים לא מסחריים בלבד.
 • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב מידע טכנולוגי, לרבות אך בלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן “המידע”) – הינם של המפעיל ו/או של החברה בלבד, לפי עניין, אלא אם יצוין אחרת במפורש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע, ו/או חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי כשלהו במידע ו/או בחלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת המפעיל.
 • אין לעשות שימוש בתוכן המוצג באתר, ובכלל זה מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את תוכן האתר או כל מידע אחר לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי וליצור יצירות נגזרות מהמידע האמור, לאפשר גישה לאחרים אל המידע ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה פורמט, או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת המפעיל.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המפורסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של המפעיל מראש ובכתב. אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להשתמש או להפיץ מידע כלשהו מן האתר, בכל דרך שהיא, וכן אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים בלא קבלת רשותו של המפעיל מראש ובכתב.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של המפעיל מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 • המידע מוצג באתר כדי להקל על הציבור למצות את זכויותיו. התכנים הכלולים באתר עלולים לכלול אי דיוקים או שגיאות דפוס. אין כל התחייבות מצד המפעיל שהמידע ממצה, נקי מאי-דיוקים וכד’. המפעיל אינו נושא באחריות לגבי מהימנות המידע או להתאמתו לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.
 • באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים שנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים אינם מתפרסמים על ידי המפעיל או מי מטעמו ואין למפעיל שליטה או פיקוח עליהם.

 

בתוך כך יובהר כי אין התכנית מתחייבת כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים, ואין היא אחראית בכל אופן שהוא לתוכן המידע הכלול באותם קישורים או ערובה לאמינותם, לעדכניותכם או לחוקיותם.

 

 • המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, והמפעיל אינו ערב לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.
 • ייתכן וחלו השמטות ו/או טעויות ואין להסתמך על מידע זה לצורך נקיטת הליכים ו/או כל פעולה.
 • המידע המפורסם באתר הוא מידע כללי המבוסס על מידע שריכז המפעיל והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. אין המפעיל אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.
 • המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג ומין שהוא לרבות אובדן רווחים , ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמש או לרכושו או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, והמשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו נעשה שימוש בשירותי המידע.
 • במקרה של סתירה בין המידע באתר לבין חוקים או תקנות או צווים או הוראות או הנחיות רשמיות הרי האמור בחוקים ו/או התקנות ו/או הצווים וכיוצ”ב גובר.
 • הפרסומות המופיעות באתר הן על אחריות המפרסמים בלבד. התכנית איננה אחראית לתוכן הפרסומות ו/או לאמיתותן ואיןלראות בשום פנים ואופן הצגה של פרסומת באתר התכנית כהמלצה של התכנית לגביה.
 • החברה אינה אחראית בגין נזק או כל עילה שנובעת מפרסומים או קישורים באתר החברה.
 • אתר זה מאפשר למשתמשים, למסור, לשלוח, לשדר, ולהעלות תכנים שונים לצורך הצגה ושימוש במסגרת האתר, בכפוף לתנאי השימוש. כל תוכן שנמסר ע”י גולש לאתר (בין שפורסם ובין שלא) ובכלל זה תוכן שנשלח, שודר ע”י גולש במסגרת השימוש באתר (“תכני גולשים”) הוא באחריותו הבלעדית של אותו גולש. בהתאם מובהר בזה כי מקום בו תבחר (בין כמשתמש רשום ובין כאורח) למסור תכנים במסגרת שימושך באתר, בכל מדור ו/או שירות במסגרתו או בקשר עמו נמסר התוכן, המשתמש (ולא המפעיל) יהיה האחראי הבלעדי לתוכן הנמסר ולתוצאות מסירתו ופרסומו (לרבות מבלי לגרוע לתגובות אשר מסירת תוכן עלול להוביל) בין במישרין ובין בעקיפין.
 • על המשתמש לזכור, כי התוכן שהוא מוסר במסגרת האתר עשוי להיות גלוי לכל משתמש רשת האינטרנט. בהתאם, מקום בו תבחר למסור תוכן במסגרת האתר לא יהא המפעיל אחראי לשמירת סודיות ופרטיות התוכן הנמסר (בין שפורסם באתר ובין שלא) ולא יערוב לכך. מעצם מסירת תוכן במסגרת האתר המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי המפעיל במפורש כי הוא הבעלים החוקיים של התוכן הנמסר ו/או כי ברשותו כל הזכויות כדין וככל הנדרש לשם מסירת התוכן ופרסומו במסגרת האתר.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב בפני המפעיל, מבלי לפגוע בכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, כי לא ימסור לאתר או במסגרת השימוש באתר תכנים (בין שפורסמו ובין שלא) הנופלים תחת אחת או יותר מהקטגוריות הבאות :
 • תוכן מאיים טורדני עוין מעליב גזעני מפלה פוגעני גס פורנוגראפי (או בעל אופי מיני בוטה) ו/או תוכן המהווה השמצה לשון הרע הוצאת דיבה הכפשה כוזבת המרדה הטעיה מכוונת (לרבות בהיבט צרכני) ו/או בעל כל אופי אחר, לרבות ומבלי לגרוע תוכן המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לצנעת הפרט ו/או כל תוכן אחר אשר פרסומו אסור לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א 1981
 • תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, סימני מסחר מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והפרת זכויות אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קנייניות ו/או חוזיות, לרבות תוכן ששילובו באתר עלול לחשוף את המפעיל לחבות בין תשלום תמלוגים מכל סוג שהם לצדדים שלישיים.
 • “דואר זבל”, הודעות, פרסומים ומסרים, שמיועדים לנמענים רבים שלא בקשו מראש ובמפורש לקבל מכתבי שרשרת וכיו”ב.
 • תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים, ו/או את מענם ו/או את פרטי ההתקשרות עימם.
 • תוכן המכיל בתוכו סיסמאות ו/או שמות משתמש ו/או פרטים אחרים המאפשרים שימוש בתכנת מחשב קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הדורשים הרשמה או תשלום, ללא תשלום או הרשמה כאמור.
 • תוכן המאפשר חדירה לתכני מחשב ו/או למידע שלא כדין או כזה שיש בו כדי להוות עבירת מחשב לרבות מסירת תוכנות קוד מחשב או יישום מחשב, הכוללים נגיף מחשב (וירוס) ובין היתר תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני תולעים, ונדלים, פצצות זמן ויישומים מזיקים אחרים, מכל סוג שהוא.
 • כל תוכן אחר שאינו חוקי או מעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה או עוולה על פי כל דין, לרבות תוכן שפרסומו ו/או השימוש בו נאסר לפי הוראות כל דין.
 • המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי תכני גולשים אינם תכנים המסופקים על ידי המפעיל או מי מטעמווכי אין בכל מקרה וזמן אפשרות למפעיל לבצע שינויים בתכנים או לא לפרסמם כלל, ועל אף שהמפעיל שומר על זכותו לעשות כן הוא אינו מתחייב לבצע פיקוח בקרה עריכה ו/או סינון של תכני גולשים המפורסמים או כלולים באתר. מובהר, כי המפעיל שומר על זכותו ויהא רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי לסרב לפרסם, לא לאפשר גישה אל, למחוק ו/או לערוך כל שינוי ו/או התאמה בתכני גולשים שנמסרו במסגרת האתר (בין אם פורסמו ובין אם טרם פורסמו), באופן מלא או חלקי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהסכמה של הגולש אשר מהווה את מקור התוכן או שהתוכן כאמור נמסר על ידו. בעצם מסירת תכני הגולשים לאתר ו/או במסגרת השימוש באתר, המשתמש מעניק ומקנה למפעיל או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן הקנה והעניק במפורש למפעיל באופן אוטומטי, רישיון בלתי חוזר וללא כל תמורה מכל מין וסוג שהוא, בלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה ברישיונות משנה, חינמי אך לא בלעדי, לעשות שימוש במסגרת האתר בתוכן שנמסר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לשדר, לבצע, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן, האמור לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי, וליצור יצירות נגזרות מהתוכן האמור, לאפשר גישה לאחרים אל התוכן האמור ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד.
 • מובהר בזה והמשתמש מסכים לכך, כי בעצם מסירת תכני גולשים, לאתר ו/או במסגרת האתר, כאמור לעיל, המשתמש מקנה ומעניק או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן הקנה והעניק במפורש רישיון שימוש דומה לזה האמור לעיל לכל קהילות הגולשים והמשתמשים באתר, לשימושם הפרטי, כפי שיתאפשר מעת לעת ובהתאם ובכפוף לתנאי השימוש האלה. המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי יתכן ובמסגרת הגלישה באתר, ו/או השימוש בשירותים הזמינים באתר, הגולש עלול להיחשף לתכני גולשים מטעים, שגויים, פוגעניים, בלתי הולמים, ו/או בלתי חוקיים, וכי לא תהא לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה, כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות מנהליה, עובדיה וחברות הקשורות עימה, בקשר לכך. מובהר כי המפעיל אינו אחראי לנכונות, דיוק, מהימנות ושלמות תכני גולשים המועלים לאתר וכן אינו אחראי לטעויות. הטעויות, שגיאות, הפרות זכויות וחוקים ו/או כל פגיעה אחרת באינטרסים של כל אדם בקשר לכך, לרבות ומבלי לגרוע, לכל שינוי, תיקון, חבלה, השמטה, או עיוות שנעשה בקשר עם כל תוכן כאמור שנמסר במסגרת האתר, בין שפורסם ובין שלא. יודגש, המפעיל לא ישא בכל אחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו, ו/או כלפי צדדים אחרים, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, אי נוחות, עגמת נפש ו/או פגיעה בקשר עם תכני גולשים, הכלולים באתר, (על מדוריו השונים) והשירותים הזמינים באמצעותו ובקשר עם השימוש בתכנים כאמור, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש בתכני גולשים ובכלל זה מתן גישה, פרסום, הצגה הפצה שידור וביצוע (באופן מקוון ובכל דרך אחרת) של תכנים כאמור.
 • כמו כן המשתמש מאשר, מסכים ומתחייב בזה, לפטור את המפעיל וכל מי מטעמו, (לרבות מנהליה, עובדיה, וחברות הקשורות עימה, באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות בגין נזק, הפסד, אבדן, ו/או הוצאה (מכל מין וסוג שהוא) ו/או מכל תביעה דרישה ו/או טענה במישרין או בעקיפין בקשר עם ו/או הנובעים מתכני גולשים הכלולים באתר, פרסומם, השימוש בהם, ו/או ניצולם בכל דרך שהיא בין אם מקורם במשתמש ו/או בגולשים האחרים.
 • מבקרים קבועים שרוצים להיות מנויים על רשימות מעקב יכולים להגדיר את עצמם בכל כינוי אפשרי כמקובל ברוב האתרים.
 • לצורך הרישום המשתמש ידרש לספק שם וכתובת דוא”ל; הפרטים האישיים שיימסרו ע”י המשתמש לא יועברו לצד שלישי. אלא בכפוף לכל דין . השימוש היחידי בפרטי הרישום שנמסרו הוא לצורך מנוי על רשימות מעקב של דפי תוכן.
 • מבקרים מזדמנים לא חייבים להירשם בכל צורה שהיא
 • המפעיל רשאי לשנות את מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם, זמינותם לרבות בתנאי השימוש באתר בכל עת לפי שיקול דעתו ובלא צורך בהודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר, אלא אם נקבע אחרת.
 • על תנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הקשור לאתר זה תהיה לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב.
 • במידה ואת/ה סבור/ה כי נפלה טעות במידע נודה לך אם תודיענו כדי שנוכל לתקנה.

״טיפול נפשי בקהילה – הרפורמה בבריאות הנפש״

הזמנת הרצאות לארגונים

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם